بانك هاي تخصصي دولتي


بانك توسعه صادرات ايران

نشاني : اداره مركزي تهران ، ميدان آرژانتين ، خيابان احمدقصير ، نبش خيابان 15 ، كد پستي : 1513835811
88702140- تلفن اداره مركزي : 8
دورنگاراداره مركزي : 88716949
تلفن گويا : 8192
info@edbi.ir 
http://www.edbi.ir 


بانك صنعت و معدن

نشاني : اداره مركزي تهران، خيابان وليعصر، بالاتر از تقاطع شهيد چمران، شماره 1655
تلفن اداره مركزي : 22040870
22029854 ، دورنگاراداره مركزي : 22031900
تلفن گويا : 22029900
Info@bim.ir
http://www.bim.ir 


بانك كشاورزي

نشاني اداره مركزي
تهران، بزرگراه جلال آل احمد، نبش خيابان پاتريس لومومبا، شماره 129 ، كدپستي: 14454 ،صندوق
14155- پستي: 6395
تلفن اداره مركزي : 84891
دورنگاراداره مركزي : 88289358
تلفن گويا : 81301
Info@agri-bank.Com 
http://www.agri-bank.com 


بانك مسكن

نشاني : اداره مركزي خيابان فردوسي، نبش خيابان سرهنگ سخائي، صندوق پستي: 113653499
تلفن اداره مركزي : 66709658
دورنگاراداره مركزي : 66709684
info@bank-maskan.ir 
http://www.bank-maskan.ir 


بانك توسعه تعاون

نشاني : اداره مركزي تهران ، بلوار ميرداماد ، ضلع شمال شرقي پل ميرداماد ، شماره 271
22925372- تلفن اداره مركزي : 22925371
دورنگاراداره مركزي : 22925383
info@ttbank.ir
http://www.ttbank.ir

طراحی سایت